Veel Voorkomende Vragen (VVV) over het maken van USENET-nieuwsgroepen in Nederland

(suppl. nl-faq - werkversie dd. 17-09-99)

Dit document zet uiteen hoe een nieuwe 'nieuwsgroep' gemaakt kan worden op USENET 'News', het berichtenverspreidingssysteem. Het behandelt in het bijzonder het maken van een nieuwsgroep met een naam van de vorm nl.*, wat staat voor 'een nieuwsgroep met verspreiding in Nederland'.


LET OP: dit document staat hier nog slechts ter referentie en is niet meer geldig. De huidige richtlijnen zijn te vinden op http://www.xs4all.nl/~js/usenet/richtlijnen.html.

Dit is een supplement bij de VVV over het Nederlandse deel van het Internet en behoort tegelijk daarmee verspreid te worden. Meer algemene vragen over de Nederlandse USENET-nieuwsgroepen en het Nederlandse deel van het Internet worden daarin beantwoord.

Adri Verhoef heeft het volgende document opgesteld, en post het zelf ook, onder de titel 'FAQ/VVV: Procedure voor nieuwsgroepen in de nl-hierarchie (RFD+CFV)'. Bij eventuele verschillen geeft zijn versie uiteraard de doorslag. Opmerkingen aan a3@a3.xs4all.nl. Meer info bij de VVV-beheerder, koopal@inter.NL.net.

Veranderingen en suggesties van iedereen zijn welkom.

Verspreiding van dit document of delen ervan is toegestaan, mits een geldige verwijzing naar de bron is opgenomen. Dit stelt de lezer in staat de meest recente versie op te halen!

Tussentijds zal deze VVV verkrijgbaar zijn op het Web:


gemaakt : 01-08-95
laatste verandering : 17-09-99


Vooraf: Een NL-nieuwsgroep is de naam van een nieuwsgroep die begint met 'nl.' en daarmee dus behoort tot de NL-hierarchie (nl.*), die wordt beheerd door de "NL-authority".

Mailadressen staan overigens aan het eind van dit document vermeld.

Er is een reguliere en er is een versnelde procedure. De versnelde procedure geldt alleen voor tijdelijke nieuwsgroepen. De procedures zijn in zekere mate gebaseerd op die die voor heel Usenet gelden.


 1. Wat staat er in deze VVV?

  1. Wat staat er in deze VVV?
  2. Reguliere procedure
   1. De RFD (Request For Discussion)
   2. De CFV (Call For Votes)

  3. Versnelde procedure
   1. De stappen in de versnelde procedure:

  4. Adressen
   1. NL-authority:
   2. NL-hiërarchie-rondzendlijst:
   3. NL-stembureau:
   4. NL-FAQ:

 2. Reguliere procedure

  1. De RFD (Request For Discussion)

   Indien iemand een nieuwe NL-nieuwsgroep in het leven wenst te roepen, is het opstarten van een zogenaamde "Request for Discussion" (RFD) het eerste wat deze of gene dient te doen. Hierin bespreekt men onder meer de argumenten om de nieuwsgroep in het leven te willen roepen. De procedure staat hieronder beschreven.

   Voor een RFD van een bepaalde NL-nieuwsgroep geldt het volgende:

   RFD-1
   Deze dient ten minste in "nl.newsgroups" te worden gepost. Andere nieuwsgroepen kunnen worden toegevoegd door te kruisposten, waarbij ook de Followup-To:-newsheader dient te worden ingevuld.

   Bij kruisposten dien je in de Newsgroups:-newsheader een aantal (slechts door komma's gescheiden) nieuwsgroepen te specificeren, zodat het geheel er als volgt kan komen uit te zien: Newsgroups: nl.newsgroups,nl.announce
   Followup-To: nl.newsgroups

   Het is raadzaam om slechts naar nieuwsgroepen te kruisposten die relevant zijn voor het onderwerp van de discussie, anders ergeren mensen zich daaraan.

   RFD-2:
   Er dient een zgn. 'charter' te zijn (of te worden bepaald), i.e. een omschrijving van de inhoud van de op te richten nieuwsgroep. Tevens dient er een korte omschrijving van 1 regel voor de nieuwsgroep te zijn (of te worden bepaald), die wordt opgenomen in de 'newsgroups'-file als de nieuwsgroep wordt aangenomen; voor de nieuwsgroep "nl.test" luidt deze 1-regelige omschrijving bv.:

   nl.test Voor testdoeleinden.

   De eerste 24 posities zijn in het algemeen gereserveerd voor de naam van de nieuwsgroep. De omschrijving mag, in verband met PGP, niet langer zijn dan 55 tekens. De omschrijving dient bij voorkeur niet langer te zijn dan 55 tekens.

   Als de nieuwsgroep gemodereerd ('moderated') dient te zijn, dient er een moderator beschikbaar te zijn.

   RFD-3:
   Tijdens de RFD, die minimaal tien dagen dient te duren, wordt getracht de naam van de nieuw op te richten nieuwsgroep vast te stellen. Indien er binnen twee weken geen consensus (onder de voorstellers van de nieuw op te richten nieuwsgroep) bereikt kan worden over deze naam, dient de discussie over de naam van de nieuwsgroep via e-mail te worden vervolgd, of er kan (in plaats van een discussie) een stemming worden gehouden - deze dient dan minstens tien dagen te duren - over de juiste naam; zodra de naam dan is vastgesteld, dient er opnieuw een RFD te worden gestart met die vastgestelde naam.

   Er zijn enige beperkingen aan de naam van een nieuwsgroep. Zo mag een naamcomponent niet langer zijn dan 14 karakters, niet met een cijfer beginnen, en geen hoofdletter bevatten. De volgende leestekens zijn toegestaan: '+' (plus), '-' (minus), en '_' (underscore).

   RFD-4:
   Als er geen ernstige bezwaren tegen de RFD omtrent deze nieuwsgroep in spe worden ingebracht, kan er over de op te richten nieuwsgroep worden gestemd. Dit heet de "Call For Votes" (CFV).
   RFD-5:
   Een CFV dient binnen een maand na afloop van de RFD te zijn gestart.
  2. De CFV (Call For Votes)

   Er dient iemand bereid te zijn om de CFV te verzorgen.

   Indien er consensus is bereikt over de naam van de op te richten nieuwsgroep (via een succesvolle uitkomst van de bijbehorende RFD), kan er worden gestemd over de nieuw op te richten nieuwsgroep via een Call For Votes (CFV). Hiervoor dient een mailadres beschikbaar te zijn of in het leven te worden geroepen, waarnaar de stemmen kunnen worden gestuurd. Verifieer altijd of dit mailadres werkt, voordat het stembureau wordt geopend (het begin van de stemming). Er is eventueel een algemeen stembureau, "het NL-stembureau", beschikbaar; neem hiervoor contact op met de voorzitter hiervan: Peter Peters. Deze is in principe (en in overleg) bereid om een specifiek mailadres voor een stemming in het leven te roepen. Tenzij anders met het stembureau afgesproken, kan het algemene mailadres van het NL-stembureau worden gebruikt voor stemmingen.

   Voor een CFV van een bepaalde nieuwsgroep geldt het volgende:

   CFV-regel 1
   Zie RFD-1.
   CFV-regel 2
   In de CFV dient te worden vermeld:
   • Het 'charter' van de nieuwsgroep, dus waar de nieuwsgroep toe dient (zie RFD-2);
   • Wanneer de stemming precies begint (opening van het stembureau);
   • Wanneer de stemming precies eindigt (sluiting van het stembureau);
   • Naar welk mailadres de stemmen kunnen worden gestuurd, en op welke wijze men een stem dient uit te brengen. Men dient er rekening mee te houden, dat mensen hun stem weleens in willen trekken, overnieuw willen stemmen, of BLANCO stemmen, naast het gebruikelijke VOOR- en TEGEN-stemmen.
   • Dat de stemming openbaar is, d.w.z. dat er in de stemuitslag wordt vermeld wie wat heeft gestemd.
   CFV-regel 3
   Het stembureau is naar keuze twee tot drie weken geopend.
   CFV-regel 4
   Voor elke week dat de stemming loopt, mag er een oproep worden geplaatst om degenen die nog niet hebben gestemd, te bewegen alsnog te gaan stemmen. (Zie voor verdere gegevens tevens CFV-regel 2.)

   Bij de tweede en volgende oproepen om te gaan stemmen dient tevens een lijst van stemmers te worden gepubliceerd (uiteraard zonder bekend te maken _wat_ ze hebben gestemd).

   CFV-regel 5
   Na sluiting van het stembureau dient de uitslag van de stemming te worden gepost in nl.newsgroups. (Er is wederom geen bezwaar om te kruisposten.) Elke stemming is openbaar, dus bij de resultaten dient duidelijk te worden vermeld wie wat heeft gestemd, en het daaruitvolgende resultaat van de stemming.

   Het stemresultaat dient binnen vijf dagen na sluiting van het stembureau bekend te worden gemaakt. Voor elke dag waarmee deze limiet wordt overschreden, wordt de periode waarin bezwaren kunnen worden geuit, verlengd met twee dagen. Indien na 3 weken nog geen uitslag is gepost, wordt de stemming als negatief aangemerkt, en treedt CFV-regel 7 in werking.

   CFV-regel 6
   Na het posten van het resultaat van de CFV kan iedereen bezwaren indienen over de stemming, deze dienen echter wel binnen vijf dagen na het posten van de uitslag kenbaar te worden gemaakt, zowel bij het stembureau als bij de NL-authority.
   CFV-regel 7
   Als het resultaat van de CFV aangeeft (zie CFV-regel 8) dat aan de criteria is voldaan, dienen de resultaten (zie CFV-regel 5) van de stemming naar de NL-authority te worden gemaild, tezamen met een verzoek om honorering van de uitslag van de CFV, de charter, en de 1-regelige omschrijving van de nieuwsgroep. De NL-authority draagt dan zorg voor de verdere afhandeling van het verzoek.

   Als er niet aan de criteria van een nieuwe nieuwsgroep is voldaan, kan een gelijkgenaamde nieuwsgroep in de daaropvolgende zes maanden niet opnieuw ter stemming worden aangeboden.

   CFV-regel 8
   Voor een nieuw op te richten nl-nieuwsgroep gelden de volgende criteria:
   • Het verschil tussen de aantallen geldige VOOR- en TEGEN-stemmen moet tenminste 50 bedragen.
   • Tenminste 2/3 deel van de geldige VOOR- en TEGEN-stemmen dient VOOR te zijn.
 3. Versnelde procedure

  Om snel een nieuwsgroep over een actueel onderwerp te kunnen maken, is er een versnelde procedure om een groep aan te maken. Deze groep wordt dan in de nl.actueel-hiërarchie aangemaakt. Deze procedure is uiteraard alleen bedoeld voor actuele onderwerpen.

  1. De stappen in de versnelde procedure:

   a)
   Als iemand vindt dat er een tijdelijke nieuwsgroep aangemaakt dient te worden, post hij dit verzoek in nl.newsgroups (evt. met kruisposten) en stuurt het verzoek tevens naar de NL-authority. In de posting op nl.newsgroups dient vermeld te worden dat bezwaren kunnen worden geuit met aanhaling van regel "b)" hieronder. Het is verplicht om een ``Reply-To:'' in de header op te nemen met het mailadres van de NL-authority, nl-authority@dl.surfnet.nl.
   b)
   De NL-authority voert intern overleg op de rondzendlijst voor de NL-hiërarchie of de groep gewenst is. Ieder ander die bezwaar tegen de nieuwsgroep heeft, kan dat naar de NL-authority mailen.
   c)
   Indien de NL-authority vindt dat de groep aan een behoefte voldoet, wordt de groep na minimaal drie dagen aangemaakt. Zo niet, dan post de NL-authority een met redenen omklede afwijzing in nl.newsgroups en de groepen waarnaar eventueel was gekruispost. De groep wordt aangemaakt voor de duur van hooguit een maand.
   d)
   Aan het eind van de eerste maand van het bestaan van de nieuwsgroep kan een maand verlenging worden aangevraagd. De NL-authority kan dit weigeren. Een tweede verlenging van een maand kan alleen worden aangevraagd wanneer er tevens een reguliere procedure (middels een RFD) voor een 'gewone' nieuwe NL-nieuwsgroep is gestart. Na drie maanden is het voor de tijdelijke groep definitief afgelopen.
   e)
   In de nl.actueel-hiërarchie kunnen alleen tijdelijke nieuwsgroepen komen.
 4. Adressen

  1. NL-authority:

   beheer NL-hiërarchie
   NL-authority@surfnet.nl
   Peter Jurg
   <Peter.Jurg@surfnet.nl>
   Adri Verhoef
   <a3@a3.xs4all.nl>

  2. NL-hiërarchie-rondzendlijst:

   <nl-hierarchie@nic.surfnet.nl> (abonnement via LISTSERV@nic.surfnet.nl met als inhoud van het mailtje: SUB NL-HIERARCHIE je_voornaam je_achternaam; archief via Gopher op gopher.nic.SURFnet.nl, onder 'SURFNET informatie', onder 'Listserv-archieven')

  3. NL-stembureau:

   voorzitter Peter Peters
   <peters@polyware.iaf.nl>

  4. NL-FAQ:

   Andre Koopal
   <koopal@inter.nl.net>